Japan

More: Tokijo , Kyoto , Nara , Nagoya , Hirošima , Osaka , Sapporo , Matsumoto , Kanazawa , Hakone , Niigata , Otsu , Yokohama , Naha , Nikko , Fuji